Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven.

Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt.

Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten van de Duquesne-universiteit, in Pittsburgh, Pennsylvania, op een machtige manier, de vervulling van een belofte van God.


God stortte in Zijn grote liefde Zijn Geest uit in een nieuw genademoment.

Hij bracht ze in het bewustzijn en de kracht van de doop in de Heilige Geest.


Wat ze in de sacramenten hadden meegemaakt van doop en vormsel werd levendiger en reëler in hen. Twee van hen vertellen hun ervaringen in onderstaande video.

Pinksteren is: het komen van de Geest in de individuele mens, maar ook in de gemeenschap.

Pinksterspiritualiteit zal dus ook te maken hebben met het kijken naar de Geest en hoe Hij werkt in de gemeenschap, en zoeken hoe we daar samen een antwoord kunnen op geven.

Spiritualiteit omvat alle domeinen van ons leven, niet alleen ons gebedsleven – ook het dagelijkse leven met alle kleine en grote keuzes die we daarin voortdurend moeten maken – het omvat ook het beroepsleven, de ontspanning, het omgaan met mensen en dingen.

Onze spiritualiteit is uitgeschreven in acht punten. We geven ze kort weer.

1. De Heilige Geest wordt gezonden

Zoals de Zoon werd gezonden om mens te worden, zo wordt de Geest voortdurend gezonden vanuit de Vader en de Zoon.

De Zoon werd ervaren, gezien, gekend. Zo ook wordt het komen van de Heilige Geest ervaren in de persoon en in de gemeenschap.

De apostelen en de 120 met hen konden met Pinksteren de H.Geest ervaren in de tekens die Hij gaf. Er gebeurde iets in hen en aan hen. 

Zo moet elke gebedssamenkomst een ‘gebeuren’ van de H. Geest zijn.

Gebeuren = wij geven Hem de volledige leiding, we laten Hem aan het werk, staan open voor zijn inspiratie, gaan niet op voorhand bepaalde dingen vastleggen.

Gebeuren = De Heilige Geest werkt iets uit, Hij doet iets, Hij verandert ons, maakt ons tot tempel van God.

Gebedssamenkomsten worden ‘openbaringen’ van de Geest die ons diep raken.

Vanuit dat ‘gebeuren’ in ons gaan we leven, leven onder leiding van de Heilige Geest, ‘wandelen in de Geest’.

2. De Heilige Geest verwachten

Zoals er een advent was voor de menswording, zo is er een advent voor het komen van de Heilige Geest.

Wij moeten de Heilige Geest altijd opnieuw verwachten. Hoe vuriger we Hem verwachten, hoe sterker de tekens van zijn komen onder ons worden.  Wij mogen Hem verwachten met al zijn gaven: zichtbaar en tastbaar. Dat heeft te maken met overgave. Want wij nemen gewoonlijk liever zélf de touwtjes in handen, tot in ons bidden en ons samen bidden toe. Wij zijn liever onafhankelijk dan afhankelijk.

Waar de Heilige Geest zó verwacht wordt, gebeurt er iets.

De mooiste vrucht van dit verwachten van de Heilige Geest is de doop in de Geest.

De H.Geest verwachten in ons dagelijkse doen en laten, de H.Geest verwachten in onze gebedssamenkomsten, is heel eigen aan onze spiritualiteit.

3. De Heilige Geest roepen, aanroepen

Jezus sprak over de Heilige Geest als over een goddelijke Persoon. We kunnen de Heilige Geest aanspreken zoals we de Vader en Jezus aanspreken. De Kerk heeft dat altijd gedaan. We roepen op Hem, we noemen Hem bij zijn naam.

De Heilige Geest wil geroepen worden. 

Het roepen, het voortdurend roepen op de Geest kenmerkt ons leven in de Geest en ons bidden in de Geest.

4. Samen roepen

Samen stellen we ons onder de leiding van de Heilige Geest. Waar we dat doen in verwachtend geloof, zullen er ook altijd tekens zijn van zijn werkzame aanwezigheid.

Dan wordt Pinksteren actueel en wordt de omvorming die de apostelen met Pinksteren beleefden, toegankelijk voor iedereen. De Belgische bisschoppen vermeldden dit ook in hun Verklaring over de Charismatische Vernieuwing (1979).

Waar we samen roepen op de Geest, in verwachtend geloof, wordt ook ons bidden een bidden van de Heilige Geest, wat ons inwendig raakt en vernieuwt.

Samen roepen op de Geest, in verwachtend geloof, brengt Jezus handelend aanwezig in ons midden. 

5. Omkleed worden met de Geest

Meer en meer gaat de Heilige Geest ons hele leven beheersen. Wij worden ‘omkleed met de Heilige Geest. Hij verandert onze persoonlijkheid. De kracht die Hij ons geeft, is die tot dienstbaarheid, om elkaar op te bouwen, te steunen, te bemoedigen.

In onderstaande video wordt dit onderwerp uitvoerig besproken. Vanaf minuut 17.45 spreekt Kanunnik Wilfried brieven uitvoerig over ‘Het nieuwe leven in de Geest’.

En zo bewerkt het komen van de Geest: 

6. De communio

De gemeenschap met God en met elkaar.

Een gemeenschap van mensen die zich diep bewust worden van hun kindschap Gods en hun broer en zus zijn van elkaar.

Een gemeenschap die ‘lichaam van Christus’ wordt, waarin de Heer aanwezig kan komen en zijn werk kan verrichten.

Die gemeenschap maken we niet zelf.

We ontvangen ze.

De Heilige Geest vormt en bouwt de gemeenschap, vooral door de gaven die Hij aan ieder schenkt. 

7. De Heilige Geest roept op tot dienst

De Heilige Geest schenkt gaven aan eenieder. Hij stelt ons in staat de gemeenschap op te bouwen. Hij maakt mensen tot kanaal van Gods liefde voor anderen. Samen zullen we dan ook moeten onderscheiden men wie door de Heilige  Geest als instrument wordt gebruikt, en voor welke taak. Op grond van die onderscheiding kunnen bepaalde diensten uitgeoefend worden. 

8. De Heilige Geest inspireert en roept op tot getuigenis

De Heilige Geest wil ons, zowel persoonlijk als in groep, bewonen en bezielen, ons bidden, spreken en handelen nieuw leven inblazen. Ons bidden, ons zingen, ons getuigen en sacramenten vieren, gebeuren dan op een geïnspireerde wijze. 

De Heilige Geest zal ons altijd verder stuwen om de rijkdom die Hij ons doet ontdekken, niet voor onszelf te houden, maar om de wereld in te trekken en getuigen te zijn van Gods liefde.

De Charismatische Vernieuwing biedt een spiritualiteit aan voor het dagelijkse leven.

Die spiritualiteit is een leidraad voor ons denken, bidden en handelen.

Zo wordt ons leven een leven onder de leiding van de Heilige Geest en ons bidden – zowel persoonlijk als gemeenschappelijk – een bidden-in-de-Geest.

De spiritualiteit van de Charismatische Vernieuwing heeft eigen accenten en geeft ons onze plaats en betekenis in de Kerk.

Onze spiritualiteit helpt ons de kracht en de vreugde van ons geloof ontdekken en beleven, en zet ons van daaruit op weg naar dienst aan de Kerk en de wereld.