Bij de gebedsweek voor de eenheid

Nieuwsbrief januari 2022

Vanaf het begin is de Katholieke Charismatische Vernieuwing onderdeel geweest van een oecumenische stroom van genade. CHARIS is daarom, volgens zijn statuten, “een instrument om de eenheid in het lichaam van Christus te bevorderen, zoals uitgedrukt in het gebed van Jezus Christus (Joh.17)”. Een van de belangrijkste doelstellingen is “de oecumenische dimensie van katholieke charismatische vernieuwing te bevorderen en de toewijding aan het dienen van de eenheid van alle christenen te bevorderen”.

Oecumene streeft naar eenheid tussen alle christenen van verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen. Het fundament is ons gemeenschappelijk geloof in Christus en ons doopsel, waarin de zonde wordt weggewassen, we worden zonen en dochters van de Vader, broeders en zusters van Jezus Christus, deel van de grote geloofsfamilie van alle christenen, en medewerkers van Christus in zijn koninkrijk.

Het fundamentele doel van de oecumene is dat het lichaam van Christus één is, zoals Jezus en de Vader één zijn (Joh. 17,21]. Daartoe reiken we verder dan onszelf naar onze broeders en zusters in Christus, en door het werk van de Heilige Geest groeien we in begrip, in vriendschap met elkaar en in diepere bekering tot Jezus Christus. Als christenen kondigen we samen Jezus aan en voegen het getuigenis van onze eenheid toe aan de verkondiging van het evangelie.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is vooral geroepen om banden te ontwikkelen met christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en deelnemen aan dezelfde stroom van genade.

Enkele praktische manieren waarop we aan oecumene kunnen deelnemen:

1. Verdiep u in wat onze eigen Kerk leert over christelijke eenheid, in het bijzonder het Decreet over de oecumene van Viaticum II en de encycliek van Johannes Paulus II, over de toewijding aan de oecumene.

2. Bid om eenheid, voor andere christenen, en om leiding en wijsheid van de Heilige Geest bij het bereiken van hen.

3. Leer de gaven waarderen van andere geloofsgemeenschappen en ook wat wij hén kunnen bieden.

4. Ontwikkel een diep respect voor elkaars geweten, vrijheid in Christus, standpunten en praktijken.

5. Schenk aandacht aan de kleine manieren waarop onze spraak of daden onze christelijke broeders en zusters kunnen kwetsen of irriteren en probeer dit te vermijden.

6. Maak van naastenliefde uw doel in uw omgang met andere christenen. Liefde overwint veel dingen.

7. Als je eenmaal relaties hebt met andere christenen, zoek dan naar manieren om samen te bidden en samen de behoeftigen te dienen, vooral de armen, de zieken, de eenzamen, de verschoppelingen, de lijdenden en allen aan de rand van de samenleving.

8. Zoek naar manieren om samen met andere christenen te evangeliseren en Christus en het evangelie te verkondigen.

Christelijke eenheid kan alleen worden bereikt door een nieuw Pinksteren, zowel persoonlijk als in onze geloofsgemeenschappen. Er zal geen christelijke eenheid zijn zonder gebed, zonder bekering, zonder geestelijke vernieuwing, zonder verzoening en zonder samenwerken.

Er zijn vier hoofdsoorten oecumene

1. Theologische oecumene
Dit is het domein van kerkleiders en theologen. Het richt zich voornamelijk op leerstellige kwesties en op een aantal pastorale praktijken. Vaak zijn er gezamenlijke uitspraken over de voortgang of afronding van deze processen. De gezamenlijke verklaring over de rechtvaardigingsleer van katholieke en lutherse leiders is daar een voorbeeld van.

2. Geestelijke oecumene
Dit omvat gemeenschappelijk gebed en aanbidding, gewetensonderzoek, berouw voor zonden tegen de eenheid, vergeving, bekering van het hart en openheid voor het werk van de Heilige Geest, die alleen het herstel van de eenheid onder christenen kan bewerkstelligen.

3. Relationele oecumene
Dit staat ook bekend als oecumene van het Ieven of een oecumene van liefde of naastenliefde. Het houdt in dat christenen van verschillende geloofsgemeenschappen relaties met elkaar ontwikkelen en elkaar zien als broeders en zusters in Christus. Zoals Paus Franciscus opmerkt: “Als we echt geloven in de overvloedige vrije werking van de Heilige Geest, kunnen we zoveel van elkaar leren! Het gaat er niet alleen om beter geïnformeerd te worden over anderen, maar om te oogsten wat de Geest in hen heeft gezaaid, wat ook bedoeld is als een geschenk voor ons”.

4. Missionaire oecumene
Dit houdt in dat we samenwerken aan evangelisatie en hulp bieden aan armen en behoeftigen. Erkennend dat de verdeeldheid onder christenen een schandaal is voor de wereld en een belemmering voor de verspreiding van het evangelie, verkondigen we het evangelie van Jezus Christus met een verenigde stem. “De betrekkingen tussen christenen zijn niet alleen gericht op wederzijdse kennis, gemeenschappelijk gebed en dialoog. Zij roepen op tot elke mogelijke vorm van praktische samenwerking op alle niveaus: pastoraal, cultureel en sociaal, even als die van getuigen van de evangelische boodschap

CHARIS en de Katholieke Charismatische Vernieuwing worden vooral geroepen tot de Iaatste drie soorten van oecumene.