Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More >
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten […]

Read More >
Getuigenissen

Jezus Leeft, ook vandaag. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan ieder die daar met een oprecht hart, een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt. Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven. Zij ontvingen een nieuw leven. De onderstaande getuigenissen spreken voor zichzelf. Zoals […]

Read More >
Gebedsgroepen

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij […]

Read More >

ACTUEEL

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen
18 tot en met 25 januari

Elk jaar vieren we een oecumenische, internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Dit jaar valt deze gebedsweek van 18 januari tot en met 25 januari. Naar aanleiding van deze gebedsweek publiceerde het Interkerkelijk Comité van Brussel een tekstboekje. De inleiding is geschreven door kardinaal De Kesel. De kardinaal schrijft onder meer: ‘Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld. En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar eenheid en ervoor bidden, beseffen we ook alsmaar meer hoe groot de eenheid is die tussen ons al bestaat. (…) Liefde veronderstelt respect en eerbied, vriendschap en hartelijkheid, ontmoeting en samenwerking. Zonder de liefde dient de oecumene tot niets. (…) Als het de Heilige Geest is die aan de oorsprong ligt van de oecumenische beweging, dan zal Hij die ook voltooien.’

We willen in de liturgie en in ons persoonlijk leven het gebed voor de eenheid delen en zelf ook mensen van verzoening en eenheid zijn. Het thema dit jaar verwijst naar het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals dit beschreven staat in MT. 2,1-12 en meer speciaal in vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’

We bidden: ‘Heer, onze God, verlicht ons op de weg naar het licht van Christus, die ons voorgaat en ons leidt. Verlicht ons en blijf bij ons. Zet ons op de weg naar de kleine kribbe in ons hart, waar een nog groter licht sluimert. Gij die het licht hebt doen oplichten, wij danken U voor deze ster die nimmer vervaagt, Jezus Christus, onze Heer en Redder. Moge Hij een licht zijn op onze pelgrimsweg. Genees ons in onze verdeeldheid en laat ons streven naar het licht, zodat wij in dat licht onze eenheid mogen terugvinden. Amen’

Kanunnik Wilfried Brieven over
Eenheid onder de christelijke kerken‘.

KCV Vlaanderen
samen één in de lofprijzing.

BID EN ZING MET ONS MEE OP ELK GEWENST OGENBLIK.
Klik op ‘Lofprijzing oefenen’

WAT ONS BEZIELT

 

Daarom zend ik tot u
wat door mijn Vader beloofd is.

(Lucas 24: 49)

 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome

kwam volgende vers in het daglicht te staan.

 

En de hoop wordt niet teleurgesteld,

want Gods liefde is in ons hart uitgestort

door de heilige Geest die ons werd geschonken.

 (Romeinen 5: 5)

 

We danken de Heer voor de leiding van zijn Heilige Geest.

 

Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest

die over u komt, om Mijn getuigen te zijn.

(Handelingen 1: 8 )

 


Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets: het is de Geest die ons kracht geeft om door te gaan.

 


Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest. 


Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg te gaan.

Doof het brandend vuur van de liefde niet, gebruik uw leven voor God en voor de mensen.

Deel het Evangelie mee in woord en daad aan degenen die u op uw weg ontmoet. 

 

Iedere gelovige heeft de opdracht om handen en voeten van Jezus te zijn.

 

KCV-BROCHURES – EIGEN UITGAVE

Klik op de onderstaande afbeeldingen

Enkele gedachten rond angst en de vrede die Jezus wil geven.
(14 minuten)


Door Marc Meirsman, eindverantwoordelijke
KCV-Vlaanderen.


Op 30 december 2021 werd deze opname 572 keren bekeken.
Wereldwijde Charis-bijeenkomst voor jongeren via de livestream.Kom Heilige Geest
en vul ons hart.