Lofprijzing in moeilijke tijden

Wekelijks nieuwe teksten: gebedsgroep Sjaloom Mechelen, gebedsgroep Maria-Johannes Leuven, gebedsgroep Emmaüs Waregem.

Gebedsgroep Sjaloom MechelenWeek 16

https://youtu.be/g9hCHMJ9Cw0Gebedsgroep Maria-Johannes Leuven

Gebedsavond 02 maart 2021

Woord (KCV)  Jozua 1,9

“Wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de Heer uw God is met u, waar u ook gaat.”

Woord en Beeld (Maria)

Als je in het dal zit (moe, angstig, schuldig, in de put…) kijk dan omhoog en zoek mijn aangezicht en Ik zal u omhoogtrekken zodat ge weer overzicht en moed ontvangt!

We weten dat er angst is in het hart van veel mensen. Angst om ziek te worden, om besmet te geraken, om in het ziekenhuis terecht te komen. En dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen, de kleinkinderen enz… Er is angst om het werk te verliezen, om zonder inkomen te geraken, om contacten met mensen te verliezen…

De vraag is: door wie of wat laten wij ons leiden?

Haalt angst de bovenhand of de vrede die de Heer in onze harten wil leggen? Als we God zoeken in de dagelijkse beslommeringen van het leven, mogen we erop vertrouwen dat Hij antwoordt en ons wil bevrijden van elke angst.

De vrede van de Heer is eigenlijk een zeer kostbaar geschenk, want wanneer Zijn vrede ons hart en onze gedachten vervult, zijn we ook in staat die vrede door te geven aan allen die in de gesloten kamers van hun angst opgesloten zitten. Laten we ruimte maken voor de Geest van vrede!

Als ons hart vandaag niet helemaal in vrede is, is dat de gelegenheid om deze uitnodiging en de genade van God die ze vergezelt, aan te nemen: wij mogen geen enkele vorm van onvrede of geweld, op geen enkel vlak van ons leven aanvaarden.

Heer, help met om me bewust te zijn van uw tegenwoordigheid zodat ik me helemaal voor U kan openstellen en ontspannen om uw vrede binnen te laten, die alle verstand te boven gaat en om een blijdschap te verkrijgen die niemand me kan ontnemen. Help me te wandelen in uw liefde!

Want dat is de zin van deze Vasten: zich open stellen voor de liefde van God en de liefde voor de naaste om de vreugde te laten opstijgen.

Lofgebed

We kunnen deelnemen aan het lofgebed op volgende link:

(De belichting is deze keer van wat mindere kwaliteit)

Lied 484  (KCV)

Refrein: Geef de Geest de ruimte, geef de Geest een kans om te bouwen aan een nieuwe aarde.Geef de Geest de ruimte, geef de Geest een kanen Hij schept voor ons een nieuw begin.

Laat Hem in je wonen, laat Hem jou doorstromen
als een kracht die alles heelt.
Laat Hem in je werken, laat Hem jou versterken,
dan is ’t vreugde waarin je leeft.

Kom, vernieuw de aarde;
leer ons oude waarden nieuw te zien in Uw lief licht.
Kom, baan nieuwe wegen, houd de wraakzucht tegen,
open een nieuw vergezicht.

Milde Geest van boven, doe ons weer geloven
in de liefdezorg van God.
Leer ons zwijgend spreken, wees Gij zelf ons teken,
leven is geen zinloos lot.

Woord (Cecile) 2 Korintiërs 12,10

Als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Woord (Arlette) Jesaja 10,20-21

Op die dag zal de rest van Israël, wat er van Jakobs huis ontkomen is, niet langer steunen op degene door wie het werd geslagen, maar in oprechtheid steunen op de Heer, de Heilige van Israël.

Een rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God.

Lied 468 (Arlette)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig.
Stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont,
prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 224 (KCV)

Refrein: Mijn sterkte en mijn loflied, mijn loflied is de Heer, want Hij is mijn heil (2x).

Ik zal niet meer sterven, ik zal steeds leven (2x)
en zijn grote daden verkondigen.

Gij Heer, hebt mij verhoord, ik dank U zeer (2x)
dat Gij mij tot Redder geworden zijt.

Ik ben niet meer bevreesd, Gij zijt bij mij. (2x)
Wat kunnen mij mensen, mij mensen doen.

Dit is de grote dag, de dag des Heren. (2x)
Laten wij dan juichen en vrolijk zijn.

Gij Heer, zijt onze God, wij danken U, (2x)
want Heer, uw barmhartigheid duurt eeuwig.

Lied 300 (KCV)

Refrein: Hef uw handen op naar Hem, zing uw vreugde uit.
Prijs zijn Naam met heel uw hart, want Jezus is uw Heer, breng Jezus lof en eer.

‘k Riep in mijn angst tot de Heer en Hij heeft mij gehoord.
Hij nam de vrees van mij weg en ik zing de hele dag.

Geef al uw zorgen aan de Heer, want Hij hoort steeds uw stem.
Hij ziet met liefde op u neer, gij zijt veilig bij Hem.

Zoek eerst zijn liefde en zijn trouw, dan ontbreekt er u niets.
Open uw handen voor zijn troon en Hij geeft in overvloed.

Bezinningstekst Marcus 12,28b-34

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht, Het tweede is dit: Gij zult uw naasten beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Bezinning Maria

Wat is er wezenlijk voor het christelijk leven ?
Jezus herinnert ons eraan :  de liefde !
Het eerste gebod zegt wat God allereerst van ons wil.
Waarop komt het bij God aan onder alle omstandigheden ?
Waar zullen wij onze krachten voor inzetten ?
Het gaat om een levenslange opgave die men nooit achter de rug heeft, omdat die heel ons leven betreft. De liefde, waarover het hier gaat, is niet een bepaald gevoel zoals een gevoel van verliefdheid of diepe genegenheid.
Dat blijkt al uit de opsomming van de verschillende krachten waarmee we God moeten beminnen : verstand, wil, ziel en geest ; ja met alle kracht.

Liefde is hier : de toewending naar God waarmee we onze eigen persoon met al zijn veelvoudige krachten inzetten.

Liefde is een actieve openheid naar God, niet naar de God van onze eigen ideeën, maar zoals Hij zich in werkelijkheid openbaart in Jezus Christus.

In het tweede gebod wordt de liefde die we voor onszelf hebben als maatstaf gebruikt voor de liefde tot de naaste. Geen hevige emoties en gevoelens. We moeten onszelf beminnen met alles erop en eraan, met onze gaven en tekorten.

Want de persoon die we zijn gaat ten laatste terug naar God.
Doordat we onszelf in liefde aannemen, zeggen we ook “ja” tot de scheppende wil van God.
De liefde tot de naaste is van dezelfde soort als de liefde tot onszelf.
De ander aanvaarden zoals hij is, want hij is op dezelfde wijze door God gewild als wijzelf. De naaste en ik zijn van gelijke afkomst, van gelijke toekomst en van gelijke waarde.

Vragen wij daarom speciaal in deze vastentijd  om God op de eerste plaats te zetten door gebed, inkeer en boete om vervolgens onze medemensen welwillend te aanvaarden en bij te staan, daar waar ze ons nodig hebben.

Jezus leert dat de naleving van religieuze rituelen minder belangrijk is dan de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Maar vind ik het naleven van religieuze praktijken soms niet makkelijker dan het mij engageren voor anderen die saai of onaangenaam zijn?

Ik moet van mezelf houden! Waarom? Omdat God van me houdt zoals ik ben. Tegelijkertijd moet ik blijven veranderen, zodat ik kan worden zoals God verlangt dat ik ben.

Met welke elementen van mijn geloof worstel ik? Is het gebod om lief te hebben echt het belangrijkste voor mij? Als ik het moeilijk heb in mijn leven, wat is dan mijn voornaamste zorg?

Ik probeer me te herinneren: de keren in mijn leven dat ik kon handelen naar de ‘wet van de liefde’ en hoe dat was. Wat gebeurde er toen? Ik spreek hierover met Jezus en dank Hem.

Uit de Tien Geboden kiest Jezus er twee uit die het belangrijkste zijn: liefde tot God en liefde tot de naaste. Als we erin slagen om deze twee te beleven, dan houden we ons automatisch ook aan de andere acht! Als wij God liefhebben, dan zullen we Hem zien in anderen en behandelen we hen rechtvaardig en respectvol en zodoende zullen we geen kwaad doen aan onze naaste, maar doen we het mogelijke om in vrede te leven met hen.

Gebed:
Jezus, help me om op mijn hoede te zijn voor ons egoïsme en een oordelende of veroordelende houding ten aanzien van anderen. Ik sta veraf van het liefhebben van mijn naasten en van mezelf. Toch is het dat wat U vraagt om te doen. Leer mij Uw wegen Heer. Leer me te wandelen in uw liefde, want Gij zijt de weg!

Voorbeden

Woord (Arlette) Psalm 86,5-8

U, Heer, bent goed en U schenkt vergeving, U bent liefde voor iedereen die U aanroept. Luister Heer naar mijn bidden en smeken, luister naar mijn roep om medelijden. Ik roep U aan in dit uur van mijn nood; ik weet: U zult mij verhoren. Geen van de goeden, Heer, is aan U gelijk en geen god evenaart wat U hebt gemaakt.

Laten we bidden

– Voor de uitzending Talitakoem op Radio Maria, morgen om 17.30 uur, verzorgd door Marie-Jeanne, met als thema: Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Dat de Heilige Geest haar mag leiden gedurende de uitzending en dat vele harten mogen geraakt worden door de gekruisigde Liefde!

– Voor allen die zoeken naar de zin van het leven, naar de zin van hun leven. Dat ze mensen mogen tegen komen die hen helpen te onderscheiden waar ze moeten kijken en zoeken om de pijlen te vinden die God op hun speurtocht plaatst op weg naar de vrede en de vreugde. Voor onszelf, dat ook wij onze ogen openen om die wegwijzers van God te zien.

– Voor alle zieken en lijdenden, dat ze de moed nooit zouden opgeven, in het vertrouwen dat God met hen begaan is en weet heeft van hun noden. Dat ze hun verdriet en pijnen zouden delen met Jezus, die hen kan helpen en troosten.

– Voor al onze eigen intenties dat we ze mogen afgeven aan de Heilige Jozef, die ze samen met zijn zuivere Bruid Maria in de handen van Jezus legt.

Gebed voor roepingen

Heer Jezus, Heer van de oogst en Herder van de kudde, stort Uw Geest in onze harten opdat wij de wil van de Vader volbrengen. Geef kracht aan de gezinnen opdat ze getuigen van de schoonheid van de ware liefde en van het geschenk van het leven. Vuur alle gelovigen aan die de goede geur van het Evangelie verspreiden en die hun verantwoordelijkheid in de Kerk opnemen. Kies jonge vrouwen die, als medewerksters van het apostolaat, zich helemaal willen geven om uw liefde zichtbaar te maken in deze wereld.

Trouwe Bruidegom van de Kerk, sterk hen die als god-gewijden een verbond met U sluiten voor altijd. Roep jonge mannen en vrouwen om zich, met de hulp van Uw genade, geheel en al aan U toe te wijden. Zegen de gemeenschappen en de nieuwe bewegingen die jongeren opnemen in een radicale keuze voor U. Goede Herder van allen, bemoedig onze seminaristen; open het hart van vele jongeren voor de schoonheid van het priesterleven. Schenk ons goede priesters en diakens voor de dienst aan uw volk. Maria, Moeder van Jezus, Bruid van de heilige Geest, zie de spirituele nood die onze samenleving bedreigt: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Op uw voorspraak en op die van de heilige paus Johannes 23 vragen wij aan de Vader om nieuwe arbeiders voor de overvloedige oogst.

Volle aflaat in het jaar van de heilige Jozef

Tot 8 december 2021 kan men een volle aflaat verkrijgen onder de gewone voorwaarden: sacramentele biecht, eucharistische communie en gebed tot de intenties van de H. Vader. Het is goed dagelijks je werk toe te vertrouwen aan de bescherming van Sint Jozef en een bijzondere aandacht te geven aan hen die lijden onder de pandemie.

De wijzen ter verkrijging van de aflaat zijn talrijk. Voorbeelden: het bidden van rozenhoedje in familieverband, 30 minuten mediteren over het Onze Vader, het opzeggen van de Litanieën van Sint-Jozef, of een ander gebed tot de heilige Jozef, bijvoorbeeld het gebed tot Sint-Jozef beschermer van de Wereldkerk van Leo XIII.

Bijzonder geschikte dagen: 1 mei, de 19de van elke maand en elke woensdag, de dag die toegewijd is aan de gedachtenis van Sint-Jozef.

Gebed tot Sint Jozef van Paus Leo XIII

Heilige Jozef,

Liefderijke behoeder en voedstervader van het goddelijke kind, wees gegroet.
Bescherm de Heilige Eucharistie, in alle tabernakels van de wereld, tegen de handen van de vijanden.
Heilige Jozef, behoed en zegen onze gezinnen!
Heilige Jozef, Heilige werkman, zegen ons werk in de dienst van God!
Geef, dat wij een rein leven leiden!
Onder Uw bescherming, Heilige Jozef, schenk ons steeds geborgenheid.
Heilige Jozef, U was de voedstervader, van onze Heer Jezus Christus, de waarachtige  Bruidegom, van de Maagd Maria: bid voor ons.
Amen.

Gebedsgroep Emmaüs Waregem

4 maart 2021

GOEDE VADER WEES ONS NABIJ (396)

1

Goede Vader, wees ons nabij
met barmhartige liefde.
Here Jezus, woon in ons hart
met barmhartige liefde.
Heil’ge Geest, daal op ons neer
met barmhartige liefde.

Refrein: Maranatha. Prijs de liefde die genadig is (2x).

2

Goede Vader, roep allen op
tot barmhartige liefde.
Here Jezus, geef ons een hart
van barmhartige liefde.
Heil’ge Geest, zend ons op weg
met barmhartige liefde.

3

Moeder Gods, heilige schoot
van barmhartige liefde.
Moeder van Jezus, toon ons uw Zoon,
Gods barmhartige liefde.
Bruid van de Geest, maak ons bereid
tot barmhartige liefde.

AVE MARIA (nr. 615)

Refrein: 
Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum,
benedictatu.

1

Als ik voor U neerkniel,
mijn gebeden bij U breng,
weet ik steeds, weer opnieuw
dat Gij mijn hart vervult.

2

Mogen wij U brengen
elke zorg en wens bij U.
Moeder van God, neem dan ook
hier onze lofzang aan.
3

Moeder, hoor ons bidden,
wil ons nemen bij de hand,
op de weg, naar Uw Zoon,
versterk de liefdesband.

Naar eigen keuze……

Kruisteken

Goede vrienden, van harte welgekomen in dit bidden waar wij ons verbonden weten met mekaar en met God die is + Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  

Het evangelie brengt ons een stevige gelijkenis, over een rijke man waarvan we de naam niet kennen en een arme die door Jezus Lazarus wordt genoemd.

In de moderne wereld kennen we Lazarus en zijn miljoenen kameraden allemaal. De hongerige, beroofde, onteigende, uitgebuite mensen die aan onze poorten liggen in de Eerste Wereld. Wij zijn ons ongemakkelijk bewust van hun aanwezigheid en hun behoeften. Net zoals de rijke man in de parabel hebben ook wij geen excuus.

Het is niet dat de rijke man niet geloofde. Hij voelde zich bezwaard door de manier waarop hij anderen behandelde. De heilige Jacobus schrijft in zijn brief: ‘Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet uit in daden, is het dood.’

Schuldbelijdenis.

In het begin van dit samenzijn, vragen wij aan de Heer om ons hart te openen, ons vergeving te schenken om dan ten volle zijn boodschap te kunnen beluisteren.

– Jezus vraagt aan zijn toehoorders om hun ogen te openen voor wat er zich rondom hen afspeelt, en hun oren te openen voor de eenvoudige boodschap van het Evangelie: Bemin uw naaste.
De behoefte om daar even stil bij te staan, is dikwijls ver weg.

Heer ontferm U over ons.

– Christus, bidden met dit verhaal kan ons uitdagen om zorg te dragen voor de hulpbehoevenden rondom ons, en om naar ons best vermogen het leven van de armen te verbeteren. Soms profiteren wij wel eens van de zwakkeren, omdat wij ons in een gunstiger positie bevinden.

Christus, ontferm U over ons.

– Of we nu arm of rijk zijn, ieder van ons zal op een dag sterven. “Dit zien we: wijze mensen sterven… en laten hun vermogen achter.” Heer, wij verdragen het niet goed, als wij erop gewezen worden dat wij naast de aalmoes die wij maar geven aan een arme, eigenlijk zouden moeten delen van wat we hebben en zijn.

Heer, ontferm U over ons.

Moge de eeuwige God ons nabij zijn; zijn gelaat laten zien, ons hart genezen en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing voor de Heer

HART VAN DE HEER VOL LIEFDE EN KRACHT (396)

Hart van de Heer vol liefd’ en kracht,
vervul ons met uw Heil’ge Geest,
opdat ons hart van liefde brandt
en steeds meer op het uwe lijkt.

MACHTIG GOD (468)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig.
Stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont,
prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

MIJN STERKTE EN MIJN LOFLIED (224)

Refrein:  
Mijn sterkte en mijn loflied,
mijn loflied is de Heer,
want Hij is mijn heil. (2x)

1

Ik zal niet meer sterven,
ik zal steeds leven (2x)
en zijn grote daden verkondigen.

2

Gij Heer, hebt mij verhoord.
Ik dank U zeer (2x)
dat Gij mij tot Redder geworden zijt.

3

Ik ben niet meer bevreesd,
Gij zijt bij mij (2x)
Wat kunnen mij mensen,
mij mensen doen.

4

Dit is de grote dag,
de dag des Heren (2x)
Laten wij dan juichen en vrolijk zijn.

5

Gij Heer, zijt onze God,
wij danken U, (2x)
want Heer, uw barmhartigheid
duurt eeuwig.

Eerst lezing: Jer.17,5-10

HEF UW HANDEN OP NAAR HEM (300)

Hef uw handen op naar Hem.
Zing uw vreugde uit.
Prijs zijn Naam met heel uw hart,
want Jezus is uw Heer.
Breng Jezus lof en eer.

1

‘k Riep in mijn angst tot de Heer
en Hij heeft mij gehoord.
Hij nam de vrees van me weg
en ik zing de hele dag.

2

Geef al uw zorgen aan de Heer,
want Hij hoort steeds uw stem.
Hij ziet met liefde op u neer,
gij zijt veilig bij Hem.

3

Zoek eerst zijn liefde en zijn trouw,
dan ontbreekt er u niets.
Open uw handen voor zijn troon
en Hij geeft in overvloed.

EVANGELIE Lc.16,19-31

In die tijd zei Jezus tot de farizeeën: ‘Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: ‘Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd.’

Maar Abraham antwoordde: ‘Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, – zelfs als men het zou willen – van hier naar u te gaan noch vandaar naar ons te komen.’ De rijke zei: ‘Dan vraag ik u, vader Abraham, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen.’ Maar Abraham sprak: ‘Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.’ Maar hij zei: ‘Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren.’ Hij echter sprak tot hem: ‘Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat.’ ‘

Enkele bedenkingen bij deze lezing

Lazarus lijdt onder de armoede.
De rijke weet dat, want Lazarus ligt aan zijn deur.
Hij wordt er niet door geraakt,
hij wordt niet de naaste van Lazarus.
De naam ‘Lazarus’ betekent ‘God helpt’.
Het is de rijke die Lazarus nodig heeft
om zijn deur en zijn hart te openen,
om zich vrij te maken en leven te vinden.
In Gods ogen is de rijke arm en de arme rijk.
God kan niet leven met zelfgenoegzaamheid.
Hij vraagt barmhartigheid:
Dat is de enige levenskans voor ieder van ons.
Pas dan komen wij in Gods liefde terecht.

Voorbeden

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij, zegt Jezus.
Daarom bidden wij op zijn voorspraak.

– Bidden wij voor alle arme en ontredderde mensen:
Dat wij oog hebben voor hun zorgen,
en dat wij goed en recht doen aan hen die tekortkomen.

Laten wij bidden…

– Voor goed bedeelde en minder goed bedeelde mensen, dat in hun onderlinge verhoudingen niet de wet van de sterkste en de drang naar geld en macht overheersen, maar dat zij elkaar ontdekken als mensen met hun hart op de juiste plaats.

Laten wij bidden…

– Voor alle zieken en lijdende, dat ze de moed nooit zouden opgeven, in het vertrouwen dat God met hen begaan is en weet heeft van hun noden. Dat ze hun verdriet en pijnen zouden delen met Jezus, die hen kan helpen en troosten.

Persoonlijke intenties…

– Voor allen die ziek zijn…

– Voor hen die moeten verder leven zonder hun geliefde ….

– Voor hen die angstig zijn voor de toekomst…

God onze Vader,
Gij luistert naar ons gebed wanneer wij ons in vertrouwen tot U wenden. Vul aan wat tekort is aan liefde en gerechtigheid. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

ONZEVADER

Als onze weg te hobbelig wordt, de golven te hoog, mogen wij onze last en onze zorgen even in Gods handen leggen, want voor ons wil Hij als een vader zijn tot wie wij bid­den mogen:

     Onze Vader, …

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons. Breng het goede dat in ons sluimert tot leven, wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld. Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk…

Wees gegroet Maria…

Gebed tot de engel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En Gij, Vorst van de hemelse legermacht, drijf satan en de andere boze geesten, die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Lied tot de Moeder Gods

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Slotlied

JEZUS MEESTER VAN MIJN LEVEN (509)

1

Jezus, Meester van mijn leven,
die mij heel uw wezen schenkt,
Gij hebt mij uw hart gegeven
en uw Geest heeft mij doordrenkt.
Wat kan ik U beter geven
dan mijn hart en mijn gemoed,
om oprecht voor U te leven
en van U te zijn voorgoed.

2

Jezus, laat mij heel mijn leven
een getuige zijn van U,
door mij liefdevol te geven
aan de mensen hier en nu.
Als een mens mijn hart zou breken,
laat uw liefde dan in mij
deze diepe pijn doorbreken
en vergeven zoals Gij.

3

Jezus, als ik moe van lijden
U ontmoet in duist’re nacht,
komt uw hart mijn hart bevrijden,
schenkt uw liefde moed en kracht.
Als mijn vrienden mij verlaten,
troost Gij mijn bedroefd gemoed,
zult Gij mij uw vrede laten
en uw vreugd’ als hoogste goed.

God zegene en beware je +