Lofprijzing

Indien je de lofprijzing wil oefenen, klik dan op het onderstaande titeltje.

LOFPRIJZINGSBROCHURE

Bestellen:

KCV Dienstencentrum, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt

e-mail: info@kcvvlaanderen.be
of via de webshop:

https://dienstencentrumkcv.be/

LOFPRIJZING EEN VRUCHT VAN DE UITSTORTING
VAN DE HEILIGE GEEST

… hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven
aan wie Hem erom vragen.
Lucas 11: 13

Op pinkstermaandag nam ik deel aan de KCV-pinksterviering in Antwerpen. In de namiddag begon men aan de lofprijzing. Daar ik nog maar weinig liederen kende, beluisterde ik met aandacht die diepgelovige teksten.

Toen kwamen klanken zonder woorden, zo mooi, zo hemels, zo intens, dat het me diep raakte, gevolgd door een explosie van gejuich en gejubel voor de Heer zoals ik het nog nooit eerder had meegemaakt.

Er kwam een zachte vrede over mij en het was alsof ik Gods adem voelde.

Maar de Heer liet mij niet los. Hij gaf mij een nieuwe kijk op de schoonheid van de wereld. Ik had altijd wel aandacht gehad voor de schoonheid van de natuur, maar bracht dit niet in verband met de Schepper.

Ik ontdekte de psalmen als stimulans voor de lofprijzing.


Er schuilt een geweldige kracht in het loven en prijzen van God in alle omstandigheden.

God prijzen is beter dan Hem te smeken om de pijnlijke omstandigheden te veranderen.Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde, hoger dan de hemel reikt uw majesteit. 

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. 


Psalm 8: 2, 3

Hem prijzen betekent dat we aanvaarden dat Hij weet heeft van wat er gebeurt.

Lofprijzing is gebaseerd op het aanvaarden van Gods liefdevolle aandacht voor ons op elk moment.

We prijzen Hem niet om wat we verwachten.
We prijzen Hem om WIE Hij is
.

Een moeilijke situatie loslaten, vraagt wel moed om ons af te keren van onszelf en ons naar God te keren. Op zulke momenten ervaren we onze beperktheid en zwakheid. Het komt er dan op aan om te kiezen voor de lofprijzing.

Als we God oprecht prijzen, gebeurt er iets: zijn kracht stroomt de situatie binnen. Vroeg of laat merken we dan een verandering in ons of rondom ons. De verandering kan erin bestaan dat we diepe blijdschap ervaren te midden van wat eerder een ellendige toestand leek; ook de omstandigheden zelf kunnen veranderen of we ‘zien’ ze anders.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw.
Psalm 138: 2

Kom Heilige Geest

Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd.

Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.  


Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. 


Filipenzen 4: 12, 13

Uit liefde laat God ons zien dat we op zijn zorg kunnen vertrouwen. God is onze liefdevolle Vader; Hij voedt ons op tot volwassen kinderen, die tegen een stootje kunnen. Zodra we onzelf loslaten, kunnen we zijn aanwezigheid ervaren.

Laat daarom elke moeilijkheid een uitdaging zijn om te groeien in vertrouwen, zodat we beter toegerust worden om kanalen van zijn liefde en kracht te zijn. Elke situatie van ons leven rust in zijn hand. Al zit het gevoel tegen, God toch loven en prijzen is groeien naar volwassen geloof in wie God is:

LIEFDE! Agapè liefde!

Agapè is onbaatzuchtige liefde die zich richt naar de andere,
zoekt wat het beste is voor de ander
en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden.

God weet alles en kent ieder van ons, beter dan wij onszelf kennen. Hij blijft nabij, ook al lijkt alles dwars te zitten.

God werkt niet zomaar in het ijle. Hij geeft ons aan elkaar om elkaars vreugde te delen, maar ook om samen de lasten van het leven te dragen. Vertrouwen op God, verdiept onze attentie voor elkaar zodat we ook op elkaar durven vertrouwen. Niet dat we te koop moeten lopen met wat ons overkomt. Wijsheid is een gave van de Heilige Geest die ons gegeven is in ons.


Met Paulus bidden we:

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,

de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft,

zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.

2 Korintiërs 1,3-4