Ik heb mij moeten buigen

Nog niet zolang geleden was ik er nog niet aan toe om mij helemaal aan Jezus toe te wijden. Ik was wel bereid om in de naam van Jezus zieken te genezen, demonen uit te drijven, zelfs doden op te wekken, maar met de verkeerde motivaties. Ik was uit het oog verloren dat Ik in dienst van de Heer sta en niet omgekeerd. Ik wilde de Heer dienen met heel mijn hart,  maar ik wilde het doen op mijn manier. Ik was niet bereid om in mijn oude gewoontes en mijn oude manier van leven gestoord te worden. Ik wilde wel de kracht van de Heilige Geest ontvangen, maar ik was niet bereid om Hem in alles te gehoorzamen. Mijn verlangen was een sterke boom te zijn die veel vruchten draagt, maar ik was niet bereid om telkens opnieuw in Gods liefde geworteld en gegrondvest te zijn. Op dit punt had ik eigenlijk het woord onderschat dat ik tijdens een weekend in januari 2020 had ontvangen: “Ik maak u tot een sterke boom die veel vruchten draagt, waarin vogels zich komen nestelen, waar mensen schaduw en rust vinden bij hitte en droefheid. Ook al komt er tegenstand op uw weg, Ik ben altijd de sterkste. Vergeet dat nooit”. Zo’n woord horen we graag! Ik dacht dat ik de top al had bereikt. Ik was die sterke boom geworden…

TOTDAT HET INZICHT KOMT

Als kind van God had ik gezag gekregen in Jezus’ naam. Niets kon mij overkomen, niets kon mij tegenhouden. Eigenlijk was ik alleen maar vervuld van mezelf. Ik had moeite om dat te erkennen, maar het idee van in het licht te staan, paste perfect bij mij. Eigenlijk had ik bij dat woord alleen maar gehoord wat ik wilde horen, want de Heer heeft mij nooit gezegd: “Je bent een sterke boom. Proficiat Philippe!” Neen, Hij zei tegen mij: “Ik maak u tot een sterke boom en Ik, de Heer, ben de sterkste, niet jij!” Zie je hoe goed wij soms zijn om zaken in ons voordeel te interpreteren.

Tijdens de zomer van 2022 ben ik ernstig ziek geworden. Ik had in de galwegen stenen die op mijn lever drukten. Het gevolg was een bloedvergiftiging. De huisarts stuurde mij naar een leverspecialist. Die kon mij pas een maand later ontvangen. Ik kon bijna niet eten en had veel pijn. Toen ik het niet meer aankon belde Cathérine de ziekenwagen: recht naar de spoedafdeling. Ik heb een tijd in het ziekenhuis doorgebracht en kwam heel zwak en vermoeid terug naar huis.

Rechthoek: afgeronde hoeken: “De persoon van Jezus
is het beste geschenk dat God ons geeft.
Dat heb ik ondervonden
tijdens deze moeilijke tijd,
die toch zo vol
van zijn zachte aanwezigheid is geweest."
Binnen een week tijd was ik 7 kg vermagerd en het heeft maanden geduurd vooraleer mijn bloedspiegel terug in orde was. Ik ben de Heer heel dankbaar dat Hij mij heeft doen opstaan; maar tegelijkertijd heeft Hij nog veel meer voor mij gedaan. Er is namelijk veel meer dan fysieke genezing. Ik ben ervan overtuigd dat achter alle genezingen die God vandaag nog steeds doet, Zijn doel, het verlangen in Zijn hart is, dat wij in de eerste plaats liever Zijn gelaat zoeken dan Zijn hand. We moeten begrijpen dat iets van God ontvangen niet onze grootste behoefte is. Onze grootste behoefte is: Hem kennen, de persoon van Jezus Christus meer leren kennen door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan.

In mijn zwakheid liet de Heer mij zien hoezeer Hij mij liefhad en hoe Hij ook bedroefd was dat mijn leven zo oppervlakkig was. Ik was meer bezig met spelletjes op mijn gsm of met series bekijken op tv dan met mijn relatie tot de Heer. Ik dacht dat het zo verder kon. Door mijn ziekte riep de Heer mij op tot een diepere ontmoeting met Hem. Hij liet mij zien dat ik Hem niet op een efficiënte manier kan dienen zonder het totale engagement van heel mijn wezen om Hem te volgen, om naar Hem te luisteren, Hem te gehoorzamen en Zijn heerschappij in mijn leven te erkennen.

“Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dan, pas dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matteüs 6,33). “Zoek je geluk bij de Heer”, staat geschreven in psalm 37, “en Hij zal je geven wat je hart verlangt”. Zoek Hem, maak van Hem uw prioriteit ! Het was niet zo voor mij en ik heb mij moeten buigen onder de machtige hand van God. Hem vergeving vragen voor mijn ondankbaarheid, mijn koppigheid, mijn herhaalde ongehoorzaamheden, mijn tekort aan nederigheid. Weet je, soms is het nodig dat wij door een woestijn gaan, dat wij tijden van beproeving meemaken, zodat de Heer ons tegemoet kan komen, dieper in ons hart kan komen.

De Heer zal altijd proberen om ons verder te leiden op die weg waar Hij ons de kans wil geven om ons geloof, ons vertrouwen in Hem te laten groeien zodanig dat wij het echte leven mogen beleven dat Hij voor ons heeft. En om dat te doen, heeft hij alleen ons ja-woord nodig. Als wij de Heer écht toelaten in ons leven, zal Hij ons kunnen helpen om te sterven aan onszelf en zo ons steeds meer door de Geest te laten leiden. Als ik kijk naar het leven van hen die ons zijn voorgegaan, de dienaars van de Heer die voor hun generatie een langdurige indruk hebben nagelaten, moet ik erkennen dat ze allemaal een leven hebben geleid van totale toewijding aan God met een groot verlangen naar heiligheid.

De Heer zegt: “Luister naar Mij, keer terug tot Mij, Ik ben genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Laat Mij uw hart zuiver maken. Laat Mij diep in u binnen, in alle plaatsen, in alle hoeken waar het nog duister is, want daar wil Ik werken”.

Onze Heer is echt bezorgd om alles wat in ons hart leeft. Hij wil genezing brengen. We kunnen God niet dienen, noch genieten van het leven dat Hij voor ons in petto heeft, en tegelijkertijd leven om het even hoe, ons voeden met om het even wat. Ik voedde me niet genoeg met het woord van God, ik besteedde niet genoeg tijd om Hem te ontmoeten in de stilte van mijn hart, ik probeerde ook niet naar heiligheid te streven, ik verlangde niet genoeg om op Jezus te gelijken. Ik verlangde alleen maar om grote dingen voor Hem te doen. Ik wilde een grote boom zijn, maar ik nam de moeite niet mijn wortels dieper uit te strekken om de bron te vinden waaruit het levende water stroomt.

Ik heb geleerd dat ik mij elke dag opnieuw aan Hem moet toewijden, zodat Hij mij blijft tonen wat er niet thuishoort in mij. Niet meer koppig zijn, maar aanvaarden wat Hij mij toont. Berouw hebben over mijn schuld, mijn tekort aan liefde, mijn zwakheden, mij door Hem laten reinigen, laten herscheppen tot Zijn beeld.

Heer, toon mij of er nog obstakels zijn die de bron van leven in mij verstoppen. Help mij om die weg te gaan, zodat uw leven in mij kan opborrelen en leven brengen aan hen die U op mijn pad zult sturen.

Philippe Legrand