Duquesne Weekend-getuigenis

Het Duquesne-weekend door Patti Gallagher Mansfield

Mensen vragen me vaak of ik het ooit beu word om het verhaal van het Duquesne Weekend te vertellen. Dat doe ik nooit, omdat het een liefdesverhaal is – het verhaal van Gods genadige en buitengewone reactie op het gebed van enkele heel gewone mensen.

In Lukas 11 zegt Jezus: “Vraag en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden; klop en u zal worden opengedaan. Als u, die slecht bent, weet hoe u uw kinderen goede dingen moet geven, HOEVEEL TE MEER zal de hemelse Vader DE HEILIGE GEEST GEVEN aan degenen die HEM VRAGEN. Hier is een onfeilbaar principe: vanaf de eerste Pinksterdag is de Heilige Geest altijd gekomen als antwoord op vurig gebed… op gebed dat hongert en dorst naar meer van God… op gebed dat vraagt, zoekt en klopt. In mijn boek As By A New Pinksteren beschrijf ik hoe de hele twintigste eeuw op een bijzondere manier aan de Heilige Geest was gewijd. De zalige Elena Guerra drong er aan het begin van de twintigste eeuw bij paus Leo XIII op aan om de hele Kerk op te roepen om vuriger tot de Heilige Geest te bidden … om als het ware een permanent gebedscentrum te zijn.

In het voorjaar van 1966 waren twee professoren van de Duquesne Universiteit aan het VRAGEN, ZOEKEN en KNOPEN. Ze hadden zichzelf beloofd om dagelijks te bidden voor een grotere uitstorting van de Heilige Geest in hun leven door gebruik te maken van de prachtige Sequence Hymn of Pinksteren. Tijdens deze tijd van gebed gaven enkele vrienden hun twee boeken: The Cross and the Switchblade and They Speak With Other Tongues. Beide boeken beschrijven de ervaring van de Doop in de Heilige Geest. De mannen van Duquesne beseften dat deze doop in de Geest precies was waarnaar ze op zoek waren.

In januari 1967 woonden vier katholieken uit Duquesne hun eerste interkerkelijke charismatische gebedsbijeenkomst bij – de Chapel Hill-bijeenkomst – in het huis van Miss Flo Dodge, een geestvervulde presbyteriaan. Interessant genoeg leidde de Heer Flo een paar maanden voordat deze katholieken kwamen om Jesaja 48 te lezen, waar Hij aankondigt dat Hij op het punt staat “iets nieuws” te doen.

Inderdaad, God stond op het punt iets nieuws te doen onder de katholieken als gevolg van de gebedsbijeenkomst. De mensen uit Duquesne waren onder de indruk van wat ze daar zagen. Op 20 januari keerden twee van de mannen terug. Ze ontvingen de doop in de Heilige Geest en begonnen charismatische gaven te manifesteren. Ze keerden terug naar huis om te bidden met de andere twee die die avond niet aanwezig waren geweest.

In die tijd was ik lid van de Chi Rho-schriftstudiegroep die bijeenkwam op de Duquesne-campus. Twee van deze professoren dienden als moderators van Chi Rho, en hoewel ze ons niet ronduit vertelden over hun charismatische ervaring, merkten degenen die hen goed kenden dat ze een nieuwe vreugde uitstraalden. We maakten plannen voor onze retraite in februari en de professoren stelden een nieuw thema voor: “De Heilige Geest”. Ter voorbereiding op de retraite zeiden ze dat we vol verwachting moesten bidden, Het Kruis en het Stiletto moesten lezen, en de eerste vier hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen moesten lezen.

Een paar dagen voor de retraite knielde ik neer in mijn kamer en bad: ‘Heer, ik geloof dat ik uw Geest al heb ontvangen in de doop en het vormsel. Maar als het mogelijk is dat jouw Geest meer aan het werk is in mijn leven dan tot nu toe, dan WIL IK HET!” Het dramatische antwoord op mijn gebed zou spoedig komen.

Op 17 februari vertrokken we met zo’n 25 man naar The Ark en The Dove Retreat huis aan de rand van de stad. Terwijl we voor elke sessie bijeenkwamen, vertelden onze professoren ons om als een gebed de oude hymne, Veni Creator Spiritus, “Come Creator Spirit”, te zingen. Op vrijdagavond was er een meditatie over Maria. Daarna hadden we een boetedienst. In het evangelie van Johannes lezen we dat wanneer de Heilige Geest komt, Hij de wereld van zonde zal overtuigen. Dat is wat er onder ons gebeurde toen we ons bekeerden in het Sacrament van Verzoening.

Op zaterdag kwam een ​​lid van de Chapel Hill Prayer Group spreken over Handelingen, hoofdstuk 2. We kregen alleen te horen dat ze een protestantse vriendin van onze professoren was. Hoewel haar presentatie heel eenvoudig was, zat ze vol spirituele kracht. Ze sprak over overgave aan Jezus als Heer en Meester. Ze beschreef de Heilige Geest als een Persoon die haar dagelijks bekrachtigde. Hier was iemand die Jezus werkelijk intiem en persoonlijk leek te kennen! Ze kende de kracht van de Heilige Geest net als de apostelen. Ik wist dat ik wilde wat zij had en ik schreef in mijn aantekeningen: “Jezus, wees echt voor mij.”

In de discussie na haar toespraak stelde David Mangan voor om onze retraite af te sluiten door ons Vormsel te hernieuwen… dat wij, als jongvolwassenen, ons persoonlijk “ja” zeggen tegen de Heilige Geest. Ik sloeg mijn arm door de zijne en zei: “Zelfs als niemand anders dit wil doen, doe ik het.” Toen scheurde ik een vel papier uit en schreef: “Ik wil een wonder!”, en plakte het op het prikbord.

Zaterdagavond was er een verjaardagsfeestje gepland voor enkele van onze leden, maar er heerste een lusteloosheid in de groep. Ik liep de kapel boven binnen… niet om te bidden, maar om alle studenten te vertellen dat ze naar het feest moesten komen. Maar toen ik binnenkwam en neerknielde in de aanwezigheid van Jezus in het Heilig Sacrament, beefde ik letterlijk van ontzag voor Zijne Majesteit. Ik wist op overweldigende wijze dat Hij de Koning der Koningen is, de Heer der Heren. Ik dacht: “Je kunt hier maar beter snel weggaan voordat er iets met je gebeurt.” Maar mijn angst overwinnen was een veel groter verlangen om mezelf onvoorwaardelijk aan God over te geven.

Ik bad: “Vader, ik geef mijn leven aan u. Wat je ook van me vraagt, ik accepteer het. En als het lijden betekent, accepteer ik dat ook. Leer me gewoon om Jezus te volgen en lief te hebben zoals Hij liefheeft.” Het volgende moment merkte ik dat ik op de grond lag, plat op mijn gezicht, en overspoeld met een ervaring van de barmhartige liefde van God… een liefde die totaal onverdiend is, maar rijkelijk gegeven. Ja, het is waar wat St. Paulus schrijft: “De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest.” Mijn schoenen gingen tijdens het proces uit. Ik was inderdaad op heilige grond. Het voelde alsof ik wilde sterven en bij God wilde zijn. Het gebed van St. Augustinus geeft mijn ervaring weer: “O Heer, U hebt ons voor Uzelf gemaakt en ons hart is rusteloos totdat het in U rust.” Hoe graag ik me ook wilde koesteren in Zijn aanwezigheid, ik wist dat als ik, die niemand speciaal ben, de liefde van God op deze manier zou kunnen ervaren,

Ik rende naar beneden om onze kapelaan te vertellen wat er was gebeurd en hij zei dat David Mangan vóór mij in de kapel was geweest en op dezelfde manier Gods aanwezigheid had ontmoet. Twee meisjes vertelden me dat mijn gezicht gloeide en wilden weten wat er was gebeurd. Ik was niet bekend genoeg met de Schrift om die passage in 2 Korintiërs te kennen, waar het Mozes beschrijft wiens gezicht straalde toen hij terugkeerde van de berg. St. Paul schrijft: “Wij allen, met ongesluierde gezichten, die de schoonheid van de Heer aanschouwen, worden getransformeerd van de ene graad van heerlijkheid naar de andere.” Ik leidde deze twee studenten naar de kapel en begon te bidden: “Heer, wat u net ook voor mij deed, doe het voor hen!” Dat was waarschijnlijk het kortste Life in the Spirit-seminar ooit geregistreerd!

Binnen een uur trok God op soevereine wijze veel van de studenten naar de kapel. Sommigen lachten, anderen huilden. Sommigen baden in tongen, anderen (zoals ik) voelden een branderig gevoel door hun handen gaan. Een van de professoren kwam binnen en riep uit: “Wat gaat de bisschop zeggen als hij hoort dat al deze kinderen zijn gedoopt in de Heilige Geest!” Ja, er was die avond een verjaardagsfeestje, God had het gepland in de Bovenkamerkapel. Het was de geboorte van de katholieke charismatische vernieuwing!

Toen we terugkeerden naar de campus, veroorzaakten we nogal wat opschudding. Een vriend vertelde me: “Patti, als ik je niet beter zou kennen, zou ik zeggen dat je dronken was!” Net als de apostelen na Pinksteren konden we niet anders dan spreken over de dingen die we hadden gezien en gehoord. We stuitten letterlijk op charismatische gaven zoals profetie, onderscheiding van geesten en genezing. Een van onze professoren getuigde tegen zijn vrienden aan de Notre Dame en de Michigan State University met de volgende woorden: “Ik hoef niet langer in Pinksteren te geloven; Ik heb het gezien!” In de afgelopen 40 jaar heeft de genade van dit nieuwe Pinksteren zich verspreid van een handvol studenten op het Duquesne Weekend naar miljoenen katholieken over de hele wereld. Waarom? Omdat God vastbesloten is om Zijn Geest uit te zenden om het aardoppervlak te vernieuwen!

Nog een laatste woord: In zijn voorwoord bij mijn boek, As By a New Pinksteren, schreef kardinaal Suenens dat “Jezus Christus nog steeds op mystieke wijze geboren wordt uit de Heilige Geest en uit Maria”, en dat we nooit mogen scheiden wat God heeft samengevoegd. Als we in de Vernieuwing Jezus aan de wereld willen verkondigen, hebben we de Heilige Geest en Maria, de Moeder, nodig. Net zoals Maria met Pinksteren in de cenakel was, is ze bij ons wanneer we terugkeren naar de cenakel. Als we haar maar als Moeder zouden verwelkomen zoals de geliefde discipel Johannes, zal ze ons leren: hoe we ons kunnen overgeven aan de wil van de Vader, hoe we trouw kunnen zijn aan Jezus tot aan het kruis, hoe we kunnen bidden met een nederig, zuiver en volgzaam hart voor meer van de Heilige Geest, hoe één familie te zijn. Zij is de Bruidegom van de Heilige Geest en weet als geen ander hoe ze zich aan Hem moet overgeven. En dus, in navolging van het Magnificat van Maria, Ik wil verkondigen dat “God, die machtig is, grote dingen voor ons heeft gedaan, en heilig is zijn naam!” AMEN!

© Patti Gallagher Mansfield, 2007, www.ccrno.org Hier gebruikt met toestemming.