Dankbaarheid om wat de Heilige Geest in andere christelijke kerken bewerkt Kanunnik Wilfried Brieven

Het is heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat de andere christelijke Kerken niet totaal in de dwaling staan, evenmin als wij, katholieken, de volheid van de waarheid consequent beleven.

Het Concilie wees er reeds op: “De Kerken van het Oosten bezitten vanaf het begin een schat , waaruit de Kerk van het Westen op het gebied van de liturgie en de geestelijk traditie in ruime mate geput heeft.” (nr 14). Het is duidelijk dat de  lofprijzing in de feestelijke vieringen voor ons een voorbeeld kan zijn. De rol van de Heilige Geest wordt in het Oosten veel sterker beklemtoond dan bij ons in het Westen het geval was. Ook kunnen de prachtige Maria-hymnen uit de oosterse liturgie ons inspireren.

De Kerken uit de Hervorming hebben steeds Christus openlijk beleden als God en Heer en als de enige Middelaar tussen God en mens en als het middelpunt van de kerkelijke gemeenschap (nr 20).

Ook de eerbied en de liefde voor het woord van God in de Schrift, moet voor ons een voorbeeld zijn.

Tot besluit wil ik allen uitnodigen om op de eerste plaats door ons gebed aan de Heer te vragen dat Hij het uur van de zichtbare eenheid van alle christenen bespoedigt.

Kan. Wilfried Brieven